Bam บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ เข้าสู่ Red Ocean เพราะ ต้นทุนแพง หรือ รายได้หด

เมื่อ BAM กำไรหด

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ขายหนี้ ลูกหนี้กู้บ้าน ถูกโอนหนี้ไปเจ้าหนี้รายใหม่

https://youtu.be/SHFtpCeUTUU ธอส. ขายหนี้ให้กับ บริษัท … อ่านเพิ่มเติม ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ขายหนี้ ลูกหนี้กู้บ้าน ถูกโอนหนี้ไปเจ้าหนี้รายใหม่