ภาษีบ้านเช่า

‘เช่าบ้าน’ แบบสุขใจ รู้ทันกฎหมายและ ‘ภาษีบ้านเช่า‘

ภาษีบ้านเช่า” ความจริงแล้วใครต้องเป็นคนจ่ายเมื่อมีการ เช่าบ้าน อพาร์ตเมนต์ คอนโด หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ อย่าลืมศึกษาเรื่องของภาษีที่เกี่ยวข้อง

เมื่อมนุษย์ทุกคนต้องมีบ้าน ไม่ว่าบ้านหลังนั้นตนเองจะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือ เช่าบ้าน จากผู้ปล่อยเช่าก็ตาม แต่อย่างน้อยที่สุดบ้านก็คือพื้นที่ปลอดภัยของทุกคน ทว่าอาจไม่ปล่อยภัยอีกต่อไปหากการเช่าบ้านของคุณมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกใจ หรือไม่ถูกกฎหมายเกิดขึ้น รวมถึงภาษีที่ผู้ให้เช่ามักจะโยนให้ผู้เช่าเป็นคนเสียภาษีค่าเช่าบ้านด้วย

ดังนั้น เมื่อมีการ เช่าบ้าน อพาร์ตเมนต์ คอนโด หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ผู้เช่าจะต้องมีการตกลงกับผู้ให้เช่าทำสัญญาเช่าขึ้นตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยให้มีความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย อีกทั้งเรื่องของภาษีที่เกี่ยวข้องความจริงแล้วใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เฉลยในบรรทัดต่อจากนี้

ข้อกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการเช่าบ้าน

เมื่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้นำอสังหาริมทรัพย์ของตนเองออกมาให้เช่า ในรูปแบบของบ้านเช่า ห้องพัก อพาร์ตเมนต์ คอนโด เป็นต้น ตามหลักการแล้วจำเป็นต้องมีการทำสัญญาเช่าให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งกฎหมายได้ออกข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องของสัญญาเช่าบ้าน เพื่อคุ้มครองผู้เช่าบ้านในฐานะผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม สามารถสรุปได้ดังนี้

 1. สัญญาเช่ามีข้อความภาษีไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน ขนาดตัวอักษร 2 มิลลิเมตรขึ้นไป และจำนวนตัวอักษรไม่เกิน 11 ตัวอักษรใน 1 นิ้ว
 2. ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-ที่อยู่ ของทั้งผู้ใช้เช่าและผู้เช่า ที่ตั้ง และรายละเอียดอาคารทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ระยะเวลาการเช่าตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุด รวมถึงอัตราค่าเช่าและกำหนดระยะเวลาชำระค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการอื่นๆ เท่าที่ได้จ่ายไปจริงและมีเหตุผลอันสมควร จำนวนเงินค่าเช่าล่วงหน้า
 3. ผู้ให้เช่าต้องส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าจากเดิมไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนถึงกำหนดชำระค่าเช่า
 4. ผู้ให้เช่าต้องแสดงหลักฐานสภาพอาคารแนบท้ายสัญญาเช่าด้วย และให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ
 5. ผู้ให้เช่าต้องคืนเงินประกันทันทีที่สิ้นสุดสัญญาเช่า เว้นแต่ว่าผู้ให้เช่าต้องการตรวจสอบความเสียหายก่อน และคืนเงินประกันภายใน 7 วัน ถ้าพบว่าผู้เช่าไม่ได้ทำความเสียหายใดๆ
 6. ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาได้ แต่ต้องพักอาศัยมาแล้วไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาเช่าทั้งหมด และต้องบอกกล่าวผู้ให้เช่าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และต้องไม่ค้างชำระค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 7. ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้ โดยให้ทำเป็นหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาไปยังผู้เช่าให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือในกรณีเป็นการบอกเลิกสัญญาที่เกิดจากการกระทำของผู้เช่าที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกับการพักอาศัยร่วมกันกับผู้เช่ารายอื่น สามารถบอกเลิกสัญญาได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
 8. ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนเกินกว่า 3 เดือนของค่าเช่ารายเดือน เช่น ค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาท ค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันเก็บได้ไม่เกิน 9,000 บาท
 9. ผู้ให้เช่าห้ามเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค เช่น น้ำ ไฟ โทรศัพท์บ้าน เกินกว่าอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ
 10. ผู้ให้เช่าห้ามเปลี่ยนแปลงค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุด
 11. สัญญาเช่าต้องจัดทำขึ้น 2 ฉบับ ซึ่งมีข้อความตรงกัน และให้ทั้งสองฝ่ายเก็บไว้คนละฉบับทันทีหลังเซ็นสัญญา

ภาษีบ้านเช่า ใครต้องเป็นคนจ่าย

นอกจากสัญญาเช่าบ้านที่ผู้ให้เช่าและผู้เช่าควรทำขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เข้าใจตรงกันและปฏิบัติตามกฎได้อย่างถูกต้อง ยังมีเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในส่วน ภาษีค่าเช่า และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าต้องเสียภาษีเหล่านี้ โดยแยกอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายได้จากการให้เช่าบ้าน ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งค่าเช่าถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 40(5) มีสูตรการคำนวณ 2 แบบคือ

1. (รายได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) x อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องจ่าย (สำหรับรายได้ตลอดทั้งปีไม่เกิน 1 ล้านบาท)
วิธีนี้สามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ 30% หรือเลือกหักตามจริง โดยต้องมีหลักฐานเอกสารครบ จากนั้นนำเงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนมาเทียบอัตราภาษีก้าวหน้าได้

2. รายได้ (ยกเว้นเงินเดือน) x 0.5% (วิธีนี้จะใช้สำหรับรายได้ที่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี)

เมื่อคำนวณได้ตัวเลขทั้ง 2 แบบแล้ว ให้นำมาเปรียบเทียบกัน โดยให้เลือกแบบที่ได้ตัวเลขมากกว่าไปยื่นภาษี และนำยื่นเสียภาษี 2 ครั้ง คือ
ภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ให้นำรายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน ของปีภาษีนั้น มายื่นภาษีช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน ของปีที่มีเงินได้ หรือยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตได้ภายในวันที่ 8 ตุลาคมของทุกปี
ภาษีสิ้นปี (ภ.ง.ด.90) ให้นำรายได้ช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม ของปีภาษี ยื่นภาษีช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ของปีภาษีถัดไป หรือยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตภายในวันที่ 8 เมษายนของปีถัดไป

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เนื่องจากบ้านเช่า อพาร์ตเมนต์ คอนโด และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่ผู้เป็นเจ้าของได้นำออกมาให้เช่า ผู้เป็นเจ้าของอสังหาริมริมทรัพย์ให้เช่านั้นๆ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีอัตราการเสียภาษีแตกต่างกันตามลักษณะที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

โดยผู้ให้เช่าจะได้รับใบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่งมาให้ที่บ้านภายในเดือนกุมภาพันธ์ของแต่ละปี ซึ่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องนำไปจ่ายภาษีภายในวันที่ 30 เมษายนของปีนั้น โดยเริ่มนับความเป็นเจ้าของครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทุกวันที่ 1 ของทุกปี

สรุป
เมื่อมาถึงบรรทัดสุดท้ายนี้ สรุปได้ว่า… ผู้ให้เช่าต้องเป็นคนรับผิดชอบภาษีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าของตนเอง แต่ส่วนใหญ่ภาษีค่าเช่าหรือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ให้เช่ามักให้ผู้เช่าเป็นคนรับผิดชอบ

อย่างไรก็ตามจะขึ้นอยู่กับการตกลงกันของทั้ง 2 ฝ่าย ดังนั้น ผู้เช่าควรทำการพูดคุยตกลงกับผู้ให้เช่าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง และไม่ให้เกิดความบาดหมางกันในภายหลังด้วย


ท่านใด ที่ประสบปัญหาด้านการเงิน มีภาระหนี้กับธนาคาร หรือ เป็นหนี้เสีย ชำระหนี้ไม่ไหว ลุกลาม จนถึงขั้นถูกฟ้องร้องต้องขึ้นศาล หรือ ร้ายแรงกว่านั้นไปถึงขั้น ยึดทรัพย์ บังคับคดี อยากหาคนช่วย แนะนำ เป็นที่ปรึกษา ให้ผมเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน กับคุณสิครับ

เรามีบริการ 2 ทางเลือกครับ

แบบที่ 1 พูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ ไม่จำกัดครั้ง คุยกันได้ตลอดชีพ ค่าบริการ 2,500 บาท ตลอดชีพ

แบบที่ 2 สามารถเจอผมได้ 1 ครั้ง คุณอาจจะพาครอบครัวหรือทีมงาน เราพูดคุยกับผมได้ ประชุมร่วมกันครับ วันนี้ขอจำกัดเวลาประมาณไม่เกิน 3 ชั่วโมงนะครับ หลังจากนั้นคุณสามารถโทรศัพท์พูดคุยกับผมได้ไม่จำกัดครั้ง แล้วคุยตลอดชีพได้เช่นเดียวกันครับ แบบที่ 2 ราคาค่าบริการ 7,000 บาทครับ

KBANK 766 2 21897 3 / SCB 407 0 55631 0

เมื่อโอนเงินแล้ว ส่งสลิปโอนเงินมาที่ LineID : @antonio ส่งสลิปมาแล้ว ไม่ต้องทักนะครับ เดี๋ยวข้อความมันจะเลื่อน ผมจะหาไม่เจอว่าใครโอนเงินมา เนื่องจาก ผมมีคนไลน์เข้ามาจำนวนมาก ส่งสลิปมาแล้วรอ ผมจะรีบติดต่อกลับนะครับ

แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้

ติดต่อ LineID : @Antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @Antonio

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

Leave a Reply