การเวนคืน

หากว่าอยู่ๆ วันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าบ้านหรือที่ดินของคุณกำลังจะถูกเวนคืน หรือ ที่ดินของคุณดันมาอยู่ในเขตแนวโครงการเวนคืนพอดี อ่าว! งงกันเลยทีนี้ เพราะบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคืออะไร มีจุดประสงค์เพื่ออะไร แล้วหากโดนเวนคืนต้องทำอย่างไร แม้จะเป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดีมากนักสำหรับหลายๆคน และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ แต่สิ่งที่คุณทำได้มากที่สุดคือการปฏิบัติตามกฎหมายนั่นเอง เพื่อทำความเข้าใจและหากวันหนึ่งเรื่องดังกล่าวอาจะเกิดขึ้นกับตัวคุณหรือคนรู้จัก มาดูกันว่าข้อควรรู้เรื่อง การเวนคืน มีอะไรบ้าง และต้องเตรียมรับมือกันอย่างไร การเวนคืน คือ อะไร ? การเวนคืน คือ การที่ภาครัฐหรือหน่วยงานราชการทำการบังคับขอซื้ออสังหาฯ หรือ ที่ดิน คืนจากราษฎร หรือ ภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของ เพื่อนำไปใช้ในกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประเทศ เช่น สร้างถนน สร้างทางพิเศษหรือทางด่วน สร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ สร้างสถานีรถไฟฟ้าหรือสร้างรางรถไฟฟ้าความเร็วสูงอย่างหลายโครงการที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งทรัพย์ที่จะสามารถเวนคืนได้ ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น หรือ ทรัพย์อย่างอื่นที่ยึดติดตรึงอยู่กับที่ดิน (ถ้าหากจะถอนหรือย้ายจะส่งผลให้ทรัพย์นั้นเสียสภาพ) ขั้นตอนการเวนคืน กฎหมายเรื่อง การเวนคืน ที่ใช้บังคับกันในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530  กำหนดขั้นตอนการเวนคืนที่ดิน โดยหน่วยงานราชการที่เป็นผู้รับผิดชอบการเวนคืนที่ดินในโครงการนั้นๆ จะเป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับทางเจ้าของที่ดิน โดยการเวนคืนในแต่ละโครงการจะมีขั้นตอนดังนี้ 1. ประกาศขอบเขตของพื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตของที่ดินที่จะถูกเวนคืน … Continue reading การเวนคืน

แก้หนี้ กยศ.

ประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างมาก จึงได้จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขึ้น  เพื่อให้นักศึกษาได้ดำเนินการกู้ยืมเพื่อการศึกษา แต่มีนักศึกษาบางกลุ่มที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่ดำเนินการชำระหนี้ กยศ. จึงทำให้เกิดปัญหาการค้างช้ำระหนี้เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเหตุผลใดๆก็ตาม คณะกรรมการกองทุนฯจึงวิเคราะห์หาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อ แก้หนี้ กยศ. แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ การปรับเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่ และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระเงินคืน คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ ปรับเปลี่ยนลำดับตัดชำระหนี้และเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระสำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มก่อนฟ้องคดีเพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระ และลดปัญหาหนี้ค้างชำระของกองทุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 1. การปรับโครงสร้างหนี้ กลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระหนี้ที่ยังไม่ถูกฟ้องคดี กรณีไม่สามารถผ่อนชำระเงินคืนตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมเดิมได้ โดยในการปรับโครงสร้างหนี้ ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันรายเดิมทุกรายตามสัญญากู้ยืมเงินต้องมาลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ตามแบบที่กองทุนกำหนด เงื่อนไข • สามารถผ่อนได้สูงสุด 30 ปี แต่ในการชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์• กองทุนฯ จะให้ผู้กู้ยืมมาตกลงขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระเงินคืน โดยทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน• กองทุนฯ จะคำนวณยอดหนี้คงเหลือใหม่ โดยนำเงินที่ผู้กู้ยืมชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนมาแล้วทั้งหมดมาปรับเปลี่ยนลำดับการตัดชำระใหม่ โดยตัดชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามงวดครบกำหนดชำระหนี้ จนครบจำนวนเงินที่ผู้กู้ยืมเงินชำระมาเท่านั้น สำหรับเบี้ยปรับในอดีตที่ตัดชำระไปแล้ว ถือว่าผู้กู้ยืมได้ชำระครบถ้วนแล้ว• จากนั้นกองทุนฯ จะนำเงินต้นคงเหลือและดอกเบี้ยคงเหลือใช้เป็นยอดหนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้ ส่วนเบี้ยปรับคงค้างที่สะสมอยู่ในระบบจนถึงปัจจุบัน กองทุนจะให้ส่วนลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 80 และให้ชำระเบี้ยปรับคงเหลือร้อยละ … Continue reading แก้หนี้ กยศ.

ธนาคารพาณิชย์ ทยอยปิดสาขา

ธนาคารพาณิชย์

ส่อลดสาขาเพิ่มหลังวิกฤติโควิด เหตุพฤติกรรมลูกค้าเริ่มเปลี่ยน หันใช้โมบายแบงกิ้งมากขึ้น ชี้ “โควิด-19” เร่งให้สาขาแบงก์ลดลงเร็วขึ้น

ภาษีลาภลอย

ภาศีลาภลอย

ภาษีลาภลอย (Windfall Tax) คือ ภาษีที่เก็บจากผู้ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ทำให้มูลค่าที่ดินเพิ่มสูงขึ้น

ขายฝาก

ขายฝาก

ขายฝาก เป็นสัญญาซื้อขายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ (ความเป็นเจ้าของ) ในทรัพย์สิน จะกลายเป็นของผู้ซื้อฝากทันที เหมือนสัญญาซื้อขายทั่วไป ...