หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ Perpetual Bond เราจะรักกันชั่วนิรันดร์ ระหว่างนักลงทุนกับบริษัทที่ออกตราสารหนี้

รู้ไว้ก่อนลงทุนซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์