ทำไม ธนาคารแห่งประเทศไทย ลดค่าธรรมเนียมเนียม FIFD ให้ธนาคาร แล้วจะช่วยลูกหนี้ อย่างไร?

ทำไม เมื่อธนาคารลดค่าต๋ง ธนาคารพาณิชย์ก็ต้องลดดอกเบี้ยให้ลูกค้า?