เงิน เวลา ชีวิต : บทนำ เงิน เวลา ชีวิต อะไร สำคัญที่สุด

เงิน สร้างความสุขให้กับคุณได้ แต่เงิน ไม่สามารถดึงความทุกข์ ออกจากคุณได้