ประเภท “รายได้” ที่ต้อง เสียภาษี

ช่วงเวลาของการยื่นภาษีเงินได้ประจำปี เมื่อเราเข้าข่ายที่จะยื่น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้จักประเภทของรายได้ ทั้ง 8 ประเภท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ความเดือดร้อนของคนรวย คนชั้นกลางไม่ต้องเดือดร้อน

ภาษี ที่คนรวยต้องเดือดร้อน