ลดค่าธรรมเนียมการโอน และจดจำนอง

ซื้อขายบ้าน จะมีการลดค่าธรรมเนียมการโอน ค่าจำจำนอง