“หลักการ 3 ป. สู่วัน เกษียณ เริ่มต้นวันนี้ สร้างฝันเพื่ออนาคต”

เกษียณ

สร้างฝันวัน เกษียณ ด้วยหลักการ 3 ป.

เกษียณ อายุเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิต ซึ่งต้องมีการวางแผนและเตรียมการอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่า เมื่อเวลานั้นมาถึงเราจะได้มีความพร้อมอย่างรอบด้าน สำหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ สำหรับด้านการลงทุนเพื่อการเกษียณแล้วนอกจากจะมี “แผนการ” ที่ดีแล้ว

สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือ “การลงมือปฏิบัติ” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ คำว่าบรรลุเป้าหมายสำหรับการลงทุนเพื่อการเกษียณนั้น อาจหมายถึงการมีเงินเพียงพอ ที่จะใช้เพื่อดำรงชีพไปตลอด จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต ซึ่งการวางแผนการเกษียณ และการลงมือทำอย่างมีหลักการจะช่วยให้เรามีความพร้อมทางด้านการเงิน ซึ่งมีส่วนสำคัญจะส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วันนี้ผมจะขอนำหลักการ 3 ป. ซึ่งเป็นหลักการบริหารที่สามารถใช้ได้ทั้งในระดับองค์กร และระดับบุคคล มาประยุกต์ใช้กับการวางแผนการเกษียณ ซึ่งหลัก 3 ป. นั้น ประกอบไปด้วย ป.ประสิทธิผล ป.ประสิทธิภาพ และ ป.ประหยัด ซึ่งหลักการเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้าง ทำให้สามารถสร้างฝันวันเกษียณได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ป.ประสิทธิผล

ประสิทธิผล (Effectiveness) นั้นหมายถึง การบรรลุผลหรือเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ เมื่อมามองในด้านการวางแผนเกษียณแล้ว ประสิทธิผลเกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทาง เพื่อให้มั่นใจว่า เมื่อถึงวันเกษียณควรจะต้องมีรายได้หลังเกษียณ (Retirement Income) และแหล่งการลงทุนต่าง ๆ เพียงพอที่จะดำรงชีวิตในช่วงเกษียณอายุ

ขั้นตอนแรกสู่การบรรลุประสิทธิผล คือ การกำหนดเป้าหมายการเกษียณของตัวเอง โดยเป้าหมายจะเป็นทิศทาง (Direction) ให้เห็นแนวทางในการเริ่มต้นลงมือทำ และเริ่มจัดการกับอุปสรรคที่จะทำให้ความฝันวันเกษียณไม่ราบรื่น สำหรับเป้าหมายในด้านการเกษียณนั้น ผมจะขอแบ่งเป็นประเด็นสำคัญ 3 ประการ ที่จะทำให้เป้าหมายมีความชัดเจนมากขึ้น ดังนี้

  • ประเด็นแรก “เวลา” โดยคำถามสำคัญ คือ เราต้องการเกษียณในช่วงอายุใด และจะมีระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกนานเท่าใด (อาจประมาณจากอายุเฉลี่ยของสมาชิกในครอบครัว) สำหรับความเสี่ยงจากประเด็นด้านเวลา คือ อายุยืนเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ (Longevity Risk) ทำให้เงินที่เตรียมไว้อาจไม่เพียงพอ ดังนั้นในการวางแผนเกษียณควรจะเผื่อเวลาให้อายุยืนยาวออกไปหน่อย
  • ประเด็นที่สอง คือ “ค่าใช้จ่าย” คำถามประเด็นนี้ คือ ในช่วงเวลาหลังเกษียณเราจะใช้เงินทั้งหมดประมาณเท่าไร ซึ่งเป็นการประมาณค่าใช้จ่ายในช่วงวัยเกษียณควรจะต้องคำนึงถึง เงินเฟ้อ ภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อาจคาดไม่ถึง เช่น ค่าซ่อมแซมบ้าน ดูแลรถยนต์ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่าง ๆ
  • ประเด็นที่สาม “รายได้” แหล่งที่มาของรายได้หลังเกษียณของเรามีอะไรบ้าง ซึ่งอาจมีรายได้จาก เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บำนาญจากประกันสังคม บำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินจาก กบข. และเงินออมส่วนบุคคลต่างๆ เป็นต้น

สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ จะบริหารเงินลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนจากเงินเหล่านี้ได้อย่างไร และในกรณีที่ยังต้องการทำงานอยู่อาจเลือกงานที่มีชั่วโมงทำงานลดน้อยลง เพื่อให้มรายได้จากการทำงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับท่านใดที่ต้องการวางเป้าหมายการเงินอย่างครอบคลุม อาจพิจารณาปรึกษานักวางแผนการเงิน ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสให้เป้าหมายได้มี ป.ประสิทธิผล

เกษียณ

ป.ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้โดยสิ้นเปลืองทรัพยากรน้อย และได้ผลกลับมามาก สำหรับด้านการวางแผนเกษียณ และการลงมือปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพนั้น เกี่ยวข้องกับการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุ และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้มากขึ้น

วิธีหนึ่งในการบรรลุประสิทธิภาพ คือ การบริหารภาษีโดยใช้สิทธิ การลงทุนที่สามารถนำมาเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งจะทำให้การลงทุนเพื่อการเกษียณอายุมีประสิทธิภาพ เช่น หากเป็นข้าราชการให้พิจารณาเลือกใช้ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สำหรับพนักงานเอกชน แนะนำให้พิจารณากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) เป็นลำดับต้น ๆ ซึ่งนอกจากจะลดหย่อนภาษีได้แล้ว การลงทุนเหล่านี้นับว่าเป็นการสร้างวินัยอัตโนมัติให้กับตัวเรา

หลังจากนั้นหากมีเงินเหลือ พิจารณาลงทุนใน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยอาจปรึกษานักวางแผนทางการเงิน ในการเลือกแผนการลงทุน การเลือกใช้กลยุทธ์การลงทุนต่างๆ เช่น การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน (Asset Allocation) และการกระจายความเสี่ยง (Diversification) เพื่อลดความผันผวนและเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว

เกษียณ

ป.ประหยัด

การประหยัด (Economy) หมายถึง การบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความยับยั้งชั่งใน ใช้จ่ายอย่างเหมาะสมกับฐานะ และหากมองในด้านการเกษียณ การประหยัดนั้นเกี่ยวข้องกับการลดค่าใช้จ่ายทั้งด้านการใช้ชีวิต โดยอาจจะถามตัวเองก่อนใช้จ่ายว่า สิ่งที่เราจะซื้อนี้เป็นสิ่งจำเป็นหรืออยากได้ แล้วถึงค่อยตัดสินใจซื้อสิ่งนั้น และในการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการลงทุน

ซึ่งหมายถึง การเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีต้นทุนไม่สูงนัก กองทุนรวมที่มีค่าธรรมเนียมต่ำ เช่น กองทุนรวมดัชนี (Index Fund) และในกรณีซื้อขายหลักทรัพย์ก็ควรต้องระวังค่าธรรมเนียมด้วยเช่นกัน

เกษียณ

สรุป

หลักการทั้ง 3 ป. นั้น ได้แก่ ป.ประสิทธิผลเป็นหลักการที่มีนำหนักและสำคัญที่สุด เป็นเป้าหมายปลายทางที่ต้องเพียรพยายามเพื่อให้บรรลุผล นั่นคือการมีเงินเพียงพอที่จะใช้ดำรงชีวิตในยามเกษียณได้อย่างมีคุณภาพ

สำหรับ ป.ประสิทธิภาพ คือ กระบวนการระหว่างทางที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมาย โดยหลัก ป.ประหยัดจะคอยเสริมสร้างความแข็งแกร่งแผนการเงินได้ในทุกช่วงวัย และเมื่อนำสามหลักการนี้มาประยุกต์ใช้ก็จะส่งเสริมให้ผู้ที่นำไปปฏิบัติประสบความสำเร็จในการเกษียณ เรียกได้ว่าจะเกษียณอย่างเกษมแน่นอน

บทความ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกดอ่านรับความรู้ได้เลย ครับ
6 เหตุผล ที่ทำให้คนล้มเหลวในการวางแผน “เกษียณ”
5 เหตุผล ที่วัยเกษียณ อยากซื้อบ้านใหม่
รปภ. วัยเกษียณ กับการเก็บเงิน 2 ล้าน !!


อีกหนึ่ง ธุรกิจของเราในตอนนี้ก็ คือ “การร่วมลงทุน” โดยมีหลายช่องทาง อย่างเช่น ลงทุน ในอสังหาฯ หรือ Asset , การปล่อยสินเชื่อ หรือ เงินกู้ ในรูปแบบ ขายฝาก และ รับจำนอง

โดยการร่วม ลงทุน กับเรา Antonio ไม่ต้องมีเงินเยอะมากๆก็สามารถร่วมลงทุนได้  “มีเงินน้อยก็สร้างโอกาสที่ดีได้”  หรือ คนที่มีเงินเยอะอยู่แล้วแต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไง หรือ ทำไม่เป็น ขาดประสบการณ์  “การลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์ย่อมมีความเสี่ยงสูงและใช้เงินเยอะ”

สร้าง Passive Income ที่มั่นคงและยั่งยืน กับ Antonio

คุณจะมีรายได้จาก Passive Income ที่ไม่ต้องใช้เวลาและความพยายาม

• ลงทุนกับ Antonio ด้วยเงินเริ่มต้น เพียง 50,000 บาท

• เรา นำเงินของคุณ ไปลงทุนในการ รับขายฝาก รับจำนอง

• ทำ Flipping คือ การทำกำไรในระยะสั้นในธุรกิจอสังหาฯ

ผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

1. ระยะ 9 เดือน อัตรา 9% ต่อปี หรือ ผลตอบแทน 0.75% ต่อเดือน ปันผลดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

2. ระยะ 18 เดือน อัตรา 12% ต่อปี หรือ ผลตอบแทน 1% ต่อเดือน ปันผลดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

การปกป้องเงินลงทุนของคุณเป็นหน้าที่ของเรา

เราจัดทำสัญญากับผู้ร่วมลงทุน ด้วยการทำสัญญากู้ที่ชัดเจน และจะมีการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ด้วยเช็ค

การลงทุนของคุณจะถูกปกป้องในรูปแบบของสัญญาเงินกู้ ไม่ใช่สัญญาร่วมลงทุนที่มีความเสี่ยงมากกว่ากับผู้ลงทุน

ในรูปแบบสัญญากู้ หากเราผิดนัด หรือทำตามสัญญาไม่ได้ คุณสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ทั้ง คดีแพ่งและคดีอาญา

เรามั่นใจ เรากล้าที่จะรับประกัน

เราทีมงาน Antonio เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เราทำอาชีพที่ปรึกษาการเงิน เราสามารถเข้าถึง แหล่งทรัพย์สินที่มีคุณภาพ และราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป จึงทำให้เราสามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ร่วมลงทุนได้

ทุก 3 เดือน เรายังจัดประชุมหรือรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ร่วมลงทุนมั่นใจได้ว่าเราทำการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินธุรกิจอย่างมีความโปร่งใส

พบกับความสำเร็จในการลงทุน และสร้างความมั่นใจไปด้วยกัน แค่เริ่มลงทุนกับเรา

สนใจร่วมลงทุนกับ Antonio ติดต่อเราได้ที่

โทร 065 626 4545 หรือ LineID: @antonio

” Passive Income ทำได้จริงกับ Antonio “

Leave a Reply