ยกเลิกประกัน MRTA ที่พ่วงมากับ สินเชื่อบ้านได้ไหม

ปัจจุบัน เวลาที่เราขอสินเชื่อบ้านกับธนาคาร ส่วนใหญ่เกือบ 100% ธนาคาร จะบีบ แกมบังคับเรา ให้ทำประกันสินเชื่อ MRTA เพื่อคุ้มครอง ในกรณีที่เราเสียชีวิต ถามว่า มันดีไหม ตอบว่าดีครับ มักจะมีคนถามผมว่า ทำประกัน MRTA ดีไหม ผมก็มักจะตอบว่า

สำหรับผู้กู้ขอสินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ย่อมมีภาระในการผ่อนบ้าน เป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันความเสี่ยง จากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้กู้ ระหว่างการผ่อนชำระ สถาบันการเงินจึงเสนอให้ ผู้กู้ทำประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เนื่องจากเป็นการลดความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้ โดยสถาบันการเงิน มักจะมีส่วนลดดอกเบี้ย ให้กับผู้กู้ ที่ทำประกัน MRTA โดยอาจมีการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ร้อยละ 0.2 – 0.5 ต่อปี เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้กู้ตัดสินใจทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ หลายคนอาจมองว่าเบี้ยประกันที่ต้องชำระนั้นเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย แต่จริง ๆ แล้วประกันคุ้มครองสินเชื่อหรือประกัน MRTA ช่วยทำให้ผู้กู้ มั่นใจว่าหากต้องจากไปก่อนวัยอันควร ภาระหนี้สินที่ได้ก่อไว้จะไม่ทำให้คนในครอบครัวต้องเดือดร้อน

MRTA คืออะไร?

MRTA ย่อมาจาก Mortgage Reducing Term Assurance คือ รูปแบบประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งจะทำหน้าที่จ่ายชำระหนี้สินให้กับสถาบันการเงินแทนผู้กู้เมื่อผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ โดยคำว่า Reducing ซึ่งหมายถึง วงเงินความคุ้มครองของประกันรูปแบบนี้ จะทยอยลดลงสอดคล้องกับยอดคงค้างเงินกู้ที่ลดลงเรื่อย ๆ จากการชำระหนี้ในแต่ละงวด และเมื่อประกัน MRTA ครบอายุสัญญามูลค่าความคุ้มครองก็จะหมดไป

MRTA มีประโยชน์อย่างไร?

ประกันชีวิตลักษณะนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยลดผลกระทบทางการเงินที่มาพร้อมกับหนี้สิน หากผู้กู้ที่ได้ทำประกัน MRTA ไว้แล้วได้เสียชีวิตลง บริษัทประกันจะชำระหนี้สินให้กับกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ในวงเงินตามมูลค่าความคุ้มครองที่มีอยู่ ณ เวลานั้น ในกรณีที่ความคุ้มครองของประกันมีสูงกว่ายอดหนี้คงค้าง เงินส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้นั้น จะตกเป็นของทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ แต่ถ้าผู้กู้ผ่อนสินเชื่อที่อยู่อาศัยหมดก่อนที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ MRTA จะสิ้นสุดลง ผู้กู้สามารถเลือกรับเงินสดตามมูลค่าเวนคืนจากบริษัทประกันได้

ในกรณีที่ผู้กู้ขอเปลี่ยนสถาบันการเงินใหม่ระหว่างการผ่อนชำระเงินกู้ (Refinance) ประกัน MRTA ที่เคยทำไว้ ไม่จำเป็นต้องเวนคืนกรมธรรม์ เพียงแค่แจ้งเปลี่ยนชื่อผู้รับประโยชน์เป็นสถาบันการเงินเจ้าหนี้ใหม่ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าเบี้ยประกัน MRTA ได้มากกว่าการต้องทำประกัน MRTA ฉบับใหม่ ทั้งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันกำหนดไว้

การทำประกัน MRTA นั้น ไม่จำเป็นต้องทำเต็มวงเงินหรือระยะเวลาการกู้เสมอไป สามารถเลือกวงเงินคุ้มครองและระยะเวลาคุ้มครองได้ ขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นของผู้กู้ ในส่วนอัตราค่าเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ระยะเวลาความคุ้มครอง ยิ่งมีระยะเวลาคุ้มครองยาวค่าเบี้ยประกันก็จะสูงขึ้นตาม สำหรับการจ่ายชำระค่าเบี้ยประกัน MRTA จะเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว ซึ่งสถาบันการเงินที่ให้กู้มักจะอนุมัติวงเงินกู้เพิ่มเติมให้กับผู้กู้นำไปจ่ายค่าเบี้ยประกัน โดยให้ผ่อนค่าเบี้ยประกันรวมไปกับค่างวดการผ่อนสินเชื่อบ้าน นอกจากนี้หากผู้กู้ทำประกัน MRTA ที่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตส่วนนี้มาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ใครควรทำประกัน MRTA?

สำหรับผู้ที่ควรทำประกัน MRTA คือ ผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว เป็นผู้ที่หารายได้หลักซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน ซึ่งจะเป็นการป้องกันภาระหนี้สินที่จะตกเป็นของครอบครัว แต่ผู้ที่มีทุนประกันชีวิต ผู้ที่มีทรัพย์สินมากเพียงพอต่อการชำระหนี้ หรือคนโสดที่ไม่มีคนในครอบครัวที่ต้องรับภาระหนี้ต่อ ก็ไม่จำเป็นที่ต้องทำประกัน MRTA เนื่องจากการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนั้น ทางสถาบันการเงินจะมีบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่แล้ว

ทั้งนี้การทำประกัน MRTA ไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน ซึ่งผู้กู้สามารถพิจารณาเลือกทำประกันโดยพิจารณาตามความเสี่ยงและความสามารถในการชำระเบี้ยประกันได้ตามความจำเป็นของตนเอง

จากคำถาม ที่ว่า สินเชื่อบ้าน 2,600,000 บาท ธนาคารให้ทำ ประกัน MRTA 238,000 บาท คุ้มครอง 15 ปี ( ถือว่าไม่แพงนะครับเนี่ย ปกติเรทที่ คิดกันประมาณ 8-12% ของวงเงินที่อนมุติ )

คำถามคือ 
1.ถ้ายกเลิกประกันได้หรือไม่
2.เงินค่าเบี้ยจะคืนลูกค้าหรือธนาคาร

1) กรณียกเลิกประกัน MRTA สามารถยกเลิกได้ภายใน 30 วัน *** ปกติธนาคาร / บริษัทประกัน จะแจ้งลูกค้าให้ยกเลิกได้ภายใน 7-15 วัน
การยกเลิกให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ หรือ ติดต่อกับ จนท.บริษัทฯประกัน ที่ดูแลทีม/ สาขา นั้น หรือ ติดต่อ บริษัทประกัน

ผลกระทบการยกเลิกประกัน มักจะมีผลต่อดอกเบี้ย และเงื่อนไขพิเศษ เช่น
1. ดอกเบี้ยปรับขึ้น 0.50-1.0% ตามเงื่อนไขของโปรแกรมสินเชื่อบ้าน
2. เงื่อนไขพิเศษ เช่น ฟรีจำนอง ฟรีประเมิน ลูกค้าต้องจ่ายส่วนนี้ภายในเงื่อนไขที่สัญญากำหนด
3. ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมยกเลิกกรมธรรม์ ประมาณ 500-1,000 บาท หรือตามเงื่อนไขปัจจุบันของแต่ละธนาคาร
4. หาก บังเอิญลูกค้า มีความเสี่ยงกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด ทายาท บุตรหลาน อาจรับภาระผ่อนสินเชื่อดังกล่าวไม่ได้2) หรือ กรณีเกินกำหนด 30 วัน ลูกค้า ยังมีสิทธิ์ยกเลิกได้ ทุกเวลา แต่ส่วนใหญ่ มักจะแนะนำให้ผ่อนชำระ ไปก่อน 3-5 ปี เพื่อให้มูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ มีมูลค่าเพียงพอ และเป็นหลักประกันลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าและธนาคาร
ผลกระทบการยกเลิกเกินระยะเวลาที่กำหนด คือ
1.ดอกเบี้ยปรับขึ้น 0.50-1.0% ตามเงื่อนไขของโปรแกรมสินเชื่อบ้าน
2.เงื่อนไขพิเศษ เช่น ฟรีจำนอง ฟรีประเมิน ลูกค้าต้องจ่ายส่วนนี้ภายในเงื่อนไขที่สัญญากำหนด
3.มูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ ในระยะเวลาก่อนปีที่ 3-5 งวด มีค่าต่ำไม่เป็นประโยชน์กับลูกค้า เพราะการที่ธนาคารออกเงินแทนลูกค้าจ่ายค่าเบี้ยประกัน เต็มจำนวน แต่มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ ได้น้อยกว่า *** ทำให้ต้องมีส่วนต่างเงินกู้ ชำระคืนธนาคาร
4.ลูกค้า มีความเสี่ยงกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด ทายาท บุตรหลาน อาจรับภาระผ่อนสินเชื่อดังกล่าวไม่ได้

2. ( ตอบคำถามข้อที่ 2) เงินค่าเบี้ยจะคืนลูกค้าหรือธนาคาร
การทำประกันคุ้มครองวงเงิน MRTA เป็นการลดความเสี่ยงให้กับลูกค้า และลดความเสี่ยงธนาคาร การฟ้องร้องกรณีลูกค้าเกิดเหตุสุดวิสัยกรณีที่ ลูกค้าผู้เอาประกัน เกิด อุบัติเหตุ เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ
การยกเลิกประกันท MRTA ในเบื้องต้นจะคืนธนาคารก่อน และหากมีส่วนต่างไม่พอ ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่ม เช่นกรณี บ้านราคา 2.60ลบ. แต่ทำประกันคุ้มครองไม่เต็มจำนวน ถ้าเกิดเหตุ หลักจากธนาคารได้ชดเชยจากบริษัทประกันแล้ว ลูกค้า/ทายาท ผู้เกี่ยวข้องต้องชำระส่วนต่างจากหนี้ที่คงค้างด้วย
แต่ในกรณี ลูกค้า/ผู้เอาประกัน จ่ายชำระยอดมากกว่าที่ธนาคารกำหนด และถ้าเกิดเหตุ หลังจากธนาคารได้รับชดเชยความเสียหายแล้ว หากมีส่วนเหลื่อมที่เกินจากยอดเงินคงค้าง และส่วนเหลื่อมจากมูลค่าตามกรมธรรม์ จะคืนให้กับลูกค้า/หรือทายาท

กล่าวโดยสรุป ผมก็ยังคง ยืนยันหนักแน่นว่า การทำประกัน MRTA ทำไว้ดีครับ แต่ไม่ต้องใช้ และผู้ถาม ก็ได้รับคำตอบไปแล้วว่า ทำอล้วยกเลิกได้ แต่คุณจะต้องเสียโอกาส ประโยชน์ หรือ ค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

การทำ ประกันคุ้มครองสินเชื่อ MRTA มีประโยชน์ครับ แต่คุณต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ เช่น คุ้มครองแบบเต็มวงเงิน หรือ ความคุ้มครองลดตามเงินต้น มีการคุ้มครองกี่ปี  ต้องดูให้ละเอียดนะครับ ทำไว้เถอะครับ แต่ไม่ต้องใช้ 


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

 

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

Leave a Reply