หลังแต่งงาน คู่สมรสสร้างหนี้ คู่สมรสอีกฝ่าย ต้องร่วมรับผิดชอบหรือไม่

หากคู่สมรสของเรา สร้างหนี้สิน กู้เงิน ขอสินเชื่อ จนสุดท้าย เริ่มจะไปไม่ไหว เราจะต้องเตรียมตัวอย้างไร ในฐานะคู่สมรส