หมู่บ้านร้าง หรือเกือบร้าง กู้ซื้อบ้าน ธนาคารอาจจะไม่ให้กู้นะครับ

จะซื้อบ้าน ในหมู่บ้านร้าง ธนาคารไม่ให้กู้นะครับ