ธนาคารเปลี่ยนรูปแบบการปล่อยกู้ใหม่ ใช้ระบบ Data Lending สู้เงินกู้นอกระบบ

ธนาคารปล่อยกู้แบบใหม่ แข่งกับเงินกู้นอกระบบ