SME ไทย กับผลกระทบ ทั้งโอกาสและอุปสรรค เมื่อรถไฟความเร็วสูง จีน-ลาว เริ่มให้บริการ

รถไฟความเร็วสูง จีน ลาว ผลกระทบทั้งในแง่ บวก ลบ กับ SME ไทย