ขายฝาก

ขายฝาก คืออะไร

ขายฝาก เป็นสัญญาซื้อขายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์(ความเป็นเจ้าของ) ในทรัพย์สิน จะกลายเป็นของผู้ซื้อฝากทันที เหมือนสัญญาซื้อขายทั่วไป แต่แตกต่างกันตรงที่ ผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินนั้น คืนไปได้ตามสัญญาที่ได้ทำกันไว้

ยุคสมัยข้าวยาก หมากแพงเช่นนี้ การแปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้กลายเป็นเงินก้อน เงินทุน กำลังเป็นช่องทางยอดนิยมของการหาทางออก เหตุนี้รูปแบบของการ “ขายฝาก” จึงเกิดขึ้น

สัญญาขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้

*** สัญญาขายฝากอสังหาริมทรัพย์ เมื่อไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมเป็นโมฆะ ***

ทำไมต้อง ขายฝาก ?

ที่ผู้คนเลือกขายฝากทรัพย์สินกันนั้น เพราะมีความจำเป็นทางการเงิน ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แล้วผู้ให้กู้ มักเรียกให้นำทรัพย์สินหรือบุคคลมาค้ำประกันการชำระหนี้ด้วย เช่นการให้นำทรัพย์สินมาจำนองหรือจำนำ และหาบุคคลมาค้ำประกัน แต่บ่อยครั้งที่หลักประกันเหล่านี้ ไม่สามารถช่วยรับรองได้ว่า ผู้ให้กู้จะได้รับชำระหนี้ ผู้ให้กู้ส่วนใหญ่จะสบายใจกว่า ถ้าผู้ที่ต้องการเงินนำทรัพย์สินมาขายฝาก (ค้ำประกันวงเงิน) แทน

จุดเด่น ของ การขายฝาก

ก็คือ สิทธ์การถือครอง ที่เราสามารถไถ่ถอนกลับมาเป็นของเราได้(ในระยะเวลากำหนดของสัญญา) แม้ว่าจะขายฝากไปแล้ว เมื่อเทียบกับการขายขาดที่เป็นการเปลี่ยนผู้ถือครองถาวร ที่สำคัญคือวงเงินที่เหมาะสม ทำให้หาผู้ซื้อฝากได้ง่าย และไม่ต้องใช้จ่ายในการทำโฆษณา ลงประกาศขาย

ขั้นตอนของสัญญาขายฝาก

1. ประกาศขายฝาก ผู้ต้องการขายฝาก ระบุระยะเวลาสัญญาที่จะไถ่ถอน เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจกับผู้ซื้อฝาก
2. แลกเปลี่ยน ผู้ขายฝากจะได้รับเงินสดทันทีหลังทำสัญญาที่กรมที่ดิน ส่วนผู้ซื้อฝากจะได้รับโฉนดค้ำประกัน
3. เมื่อครบกำหนดสัญญา ผู้ขายฝากจะต้องนำเงินมาไถ่ถอนที่ดินคืน+ดอกเบี้ย ส่วนผู้ซื้อฝากก็จะคืนโฉนด เป็นอันเรียบร้อย

ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญาแล้วผู้ขายฝากไม่สามารถนำเงินมาไถ่ถอนได้ สามารถต่อสัญญาขายฝากได้ (ขึ้นอยู่กับการทำข้อตกลงกันระหว่างผู้ซื้อฝาก และผู้ขายฝาก)

*** แต่ถ้าหากไม่ต่อสัญญาแล้วไม่ไถ่ถอน ทางผู้ซื้อฝากก็มีสิทธิเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์ชิ้นนั้นทันที ***

ระยะเวลาในการขายฝาก

–  สัญญาขายฝากเป็นสัญญาที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีที่จดทะเบียน ซึ่งผู้ขายฝากจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินกลับคืนต้องขอไถ่ถอนภายในกำหนดเวลาสัญญาขายฝาก หรือภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด  กล่าวคือ  ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มีกำหนด  10  ปี  และถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์มีกำหนด  3  ปี นับแต่เวลาซื้อขาย

–  สัญญาขายฝากจะต้องมีกำหนดระยะเวลาว่าจะไถ่คืนกันเมื่อใด  แต่จะกำหนดเวลาการไถ่คืนกันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่ได้ ถ้าไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนหรือกำหนดเวลาไถ่เกินไปกว่านั้นให้ลดลงมาเป็น 10 ปี และ 3 ปี ตามประเภททรัพย์

–  การขยายกำหนดเวลาไถ่ ผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากจะทำสัญญาขยายเวลาไถ่กี่ครั้งก็ได้แต่รวมกันแล้ว จะต้องไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันทำสัญญาขายฝาก  และจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของ ผู้รับซื้อฝาก ซึ่งถ้าทรัพย์สินที่ขายฝากจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สัญญาขยายกำหนดเวลาไถ่จากการขายฝากจะต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  มิฉะนั้นจะยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตมิได้

–  ผลของการใช้สิทธิไถ่ภายในกำหนด กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งขายฝากจะตกเป็นของผู้ขายฝากตั้งแต่เวลาที่ผู้ขายฝากชำระสินไถ่หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ ทรัพย์สินซึ่งไถ่นั้นผู้ไถ่ย่อมได้รับคืนโดยปลอดจากสิทธิใดๆ ซึ่งผู้ซื้อเดิม หรือทายาทหรือผู้รับโอนจากผู้ซื้อเดิมก่อให้เกิดขึ้นก่อนเวลาไถ่  ยกเว้นแต่เป็นการเช่าทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างขายฝากซึ่งได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และการเช่านั้นไม่ทำให้ผู้ขายฝากหรือผู้ไถ่เสียหาย  กำหนดเวลาเช่ามีเหลืออยู่เพียงใดให้คงสมบูรณ์เพียงนั้น แต่ต้องไม่เกินกว่าหนึ่งปี

ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่่ใช้สำหรับขายฝาก

1. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย

สามารถแบ่งแยกย่อย ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์แนวราบ เช่น โครงการที่อยู่อาศัย ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม บ้านแฝด และคลัสเตอร์โฮมที่เป็นบ้านระดับ Super Luxury ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่มาก ๆ ระดับราคาประมาณ 30 – 100 ล้านขึ้นไป ทำเลก็จะอยู่ในโครงการใหญ่ ๆ หรือไม่ก็อยู่ใจกลางเมือง อสังหาริมทรัพย์แนวสูง เช่น พวก คอนโดมิเนียม โรงแรม อพาร์ตเม้นต์ 

2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์

เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้สำหรับใช้ในธุรกิจที่แสวงหาผลกำไร เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า สถานีบริการ ร้านอาหารเช่น อาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า โรงแรม ตลาดสด ฯลฯ

3. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเกษตร

คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จัดสรรที่ดินเพื่อทำการเกษตรเป็นหลัก เช่น ที่นา ไร่ สวน หรือที่ดินที่จัดให้เป็นพื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะ

4. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม

ได้แก่ โรงงาน โกดัง คลังสินค้า หรือ ที่ดินเปล่าจากนิคมอุตสาหกรรมหรือจากสวนอุตสาหกรรม

5. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน

ได้แก่ โรงแรมตากอากาศ รีสอร์ต อาคารชุดบ้านพักตากอากาศ ฯลฯ

ข้อดีของการขายฝาก

1. การขายฝากที่ดินจะทำสัญญาระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก ณ สำนักงานที่ดิน จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจว่าจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

2. อนุมัติเร็วกว่าการขอสินเชื่อกับธนาคาร

3. ได้วงเงินดีกว่าการจำนอง

4. การทำสัญญาฝากขายที่ดิน ไม่จำเป็นต้องเช็คประวัติแบล็คลิส เครดิตทางการเงิน หรือ Statement

5. หากครบกำหนดแล้วผู้ขายฝากยังไม่สามารถไถ่คืนที่ดินได้ ผู้ขายฝากอาจทำสัญญาขยายระยะเวลาไถ่ออกไป ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

6. ผู้ขายฝากยังคงได้ครอบครองที่ดิน และใช้ประโยชน์ต่อไปได้จนกว่าพ้นกำหนดไถ่ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นประการอื่น


สำหรับเจ้าของกิจการ ที่มีปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน ธนาคารเริ่มคุยยากขึ้น เจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแล ไม่เหมือนเดิม มาถึงตรงนี้ Antonio Attorney ทีมงานเรา พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษา รับหน้าที่ เจรจา แก้หนี้ ให้กับธุรกิจของคุณนะครับ สนใจติดต่อสอบถาม พูดคุยกับผมได้ ครับ 081 869 0878

หรือ ให้ผมเป็นที่ปรึกษา แบบส่วนตัว

แบบที่ 1 พูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ ไม่จำกัดครั้ง คุยกันได้ตลอดชีพ ค่าบริการ 2,000 บาท ตลอดชีพ

แบบที่ 2 สามารถเจอผมได้ 1 ครั้ง คุณอาจจะพาครอบครัวหรือทีมงาน เราพูดคุยกับผมได้ ประชุมร่วมกันครับ วันนี้ขอจำกัดเวลาประมาณไม่เกิน 3 ชั่วโมงนะครับ หลังจากนั้นคุณสามารถโทรศัพท์พูดคุยกับผมได้ไม่จำกัดครั้ง แล้วคุยตลอดชีพได้เช่นเดียวกันครับ แบบที่ 2 ราคาค่าบริการ 5,000 บาทครับ

KBANK 766 2 21897 3 / SCB 407 0 55631 0

เมื่อโอนเงินแล้ว ส่งสลิปโอนเงินมาที่ LineID : @antonio ส่งสลิปมาแล้ว ไม่ต้องทักนะครับ เดี๋ยวข้อความมันจะเลื่อน ผมจะหาไม่เจอว่าใครโอนเงินมา เนื่องจาก ผมมีคนไลน์เข้ามาจำนวนมาก ส่งสลิปมาแล้วรอ ผมจะรีบติดต่อกลับนะครับ

————————————————————————————————————————

แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้

ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonio

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

%%footer%%

การจำนำรถยนต์

การจำนำรถยนต์เป็นอีกธุรกรรมทางการเงินอย่างหนึ่งที่หลายคนเลือกใช้ เพื่อแลกกับเงินด่วนที่จะนำมาแก้ไขปัญหาการเงินที่เจอก่อน และการใช้รถยนต์ค้ำประกัน ถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงกว่าสิ่งของอื่น ๆ โดยทั่วไป แต่ทั้งนี้ปัจจุบันมีวิธีการจำนำรถยนต์หลากหลายรูปแบบ บทความนี้จะขอนำเสนอเฉพาะ “จำนำจอด”

จำนำรถยนต์ คืออะไร ?

พูดง่ายๆ การจำนำรถยนต์ ก็คือรูปแบบธุรกรรมของการกู้ยืมเงิน ซึ่งใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 คน คือ ผู้จำนำ หมายถึง คนที่เป็นเจ้าของรถยนต์ นำรถยนต์มาจำนำไว้ ซึ่งก็คือ ผู้กู้ นั่นเอง ผู้รับจำนำ หมายถึง คนที่รับรถยนต์ไว้ โดยได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ซึ่งก็คือ ผู้ให้กู้นั่นเอง ซึ่งการจำนำรถยนต์มีหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมมากที่สุดคือ จำนำจอด และ จำนำรถไม่จอด (จำนำเล่มทะเบียน)

จำนำจอด

การจำนำรถยนต์แบบจอด หรือ การจำนำรถไม่มีเล่ม เป็นรูปแบบการจำนำรถแบบไม่จำเป็นต้องใช่เล่มทะเบียนรถ แต่เงื่อนไขก็คือ เราต้องจอดรถไว้ที่ธนาคารแห่งนั้น หรือศูนย์รับจำนำแห่งนั้น หรือเต็นท์รถแห่งนั้นนั่นเอง โดยที่เราจะสามารถไถ่ถอนคืนได้รถกลับมาเมื่อชำระยอดเงินกู้และดอกเบี้ยจนหมดครับ ซึ่งการจำนำจอดนั้นเหมาะกับคนที่ต้องการเงินก้อนจริงๆ ในระยะเวลาสั้นๆเพราะทำได้ง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปใช้บริการเงินด่วนนอกระบบ ในเมื่อมีรถแลกเงินได้ เพื่อให้ทุกอย่างผิดพลาดน้อยที่สุด

ข้อดีของ จำนำจอด

จำนำรถแบบจอด เป็นการจำนำรถแบบไม่ต้องโอนทะเบียนเล่ม ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เพราะใช้รถยนต์ที่จอดทิ้งไว้เป็นประกัน ด้วยความที่ขั้นตอนการกู้เงินน้อยจึงทำให้ได้เงินกู้ไว แถมดอกเบี้ยค่อนข้างถูกมากๆ เหมาะกับคนที่ต้องการเงินด่วนแบบทันที และไม่มีปัญหาเรื่องการดูแลรักษารถ และอาจไม่จำเป็นต้องใช้รถในช่วงเวลานั้นๆ


สำหรับเจ้าของกิจการ ที่มีปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน ธนาคารเริ่มคุยยากขึ้น เจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแล ไม่เหมือนเดิม มาถึงตรงนี้ Antonio Attorney ทีมงานเรา พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษา รับหน้าที่ เจรจา แก้หนี้ ให้กับธุรกิจของคุณนะครับ สนใจติดต่อสอบถาม พูดคุยกับผมได้ ครับ 081 869 0878

หรือ ให้ผมเป็นที่ปรึกษา แบบส่วนตัว

แบบที่ 1 พูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ ไม่จำกัดครั้ง คุยกันได้ตลอดชีพ ค่าบริการ 2,000 บาท ตลอดชีพ

แบบที่ 2 สามารถเจอผมได้ 1 ครั้ง คุณอาจจะพาครอบครัวหรือทีมงาน เราพูดคุยกับผมได้ ประชุมร่วมกันครับ วันนี้ขอจำกัดเวลาประมาณไม่เกิน 3 ชั่วโมงนะครับ หลังจากนั้นคุณสามารถโทรศัพท์พูดคุยกับผมได้ไม่จำกัดครั้ง แล้วคุยตลอดชีพได้เช่นเดียวกันครับ แบบที่ 2 ราคาค่าบริการ 5,000 บาทครับ

KBANK 766 2 21897 3 / SCB 407 0 55631 0

เมื่อโอนเงินแล้ว ส่งสลิปโอนเงินมาที่ LineID : @antonio ส่งสลิปมาแล้ว ไม่ต้องทักนะครับ เดี๋ยวข้อความมันจะเลื่อน ผมจะหาไม่เจอว่าใครโอนเงินมา เนื่องจาก ผมมีคนไลน์เข้ามาจำนวนมาก ส่งสลิปมาแล้วรอ ผมจะรีบติดต่อกลับนะครับ

————————————————————————————————————————

แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้

ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonio

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

รับแลกเช็ค กู้เงินด่วน สำหรับธุรกิจ SME ไม่ต้องมีหลักประกัน

เรา Antonio เข้าใจคุณ สำหรับธุรกิจ SME ที่ขาดสภาพคล่อง ขาดเงินทุนหมุนเวียนชั่วขณะ ต้องการใช้เงินด่วน แต่ไม่มีหลักประกัน อนุมัติง่าย เร็ว

ติดต่อเรา 092 278 5051 หรือ LineID @antonio

ให้เราช่วยสนับสนุนธุรกิจของคุณให้รอด เพียงคุณมีบัญชีกระแสรายวัน เช็คของคุณ สามารถแปลง กระดาษเช็ค ให้เป็นวงเงินกู้ให้กับคุณได้ เรารับแลกเช็ค ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า เจ้าหนี้รายอื่นๆ ทั่วไปในตลาดเงินกู้ในขณะนี้

รับแลกเช็ค เงินด่วน ช่วยธุรกิจคุณ

ปัญหาสำหรับธุรกิจ sme ที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการ และต้องการเงินทุนหมุนเวียน ปัญหาหลักๆ คือ ขาดหลักประกันในการค้ำประกันเงินกู้ หรือแม้กระทั่งธุรกิจ ที่เปิดกิจการมาแล้วพอสมควร บางครั้งหลักประกัน ก็ติดภาระจำนอง หรือค้ำประกันหนี้กับสถาบันการเงิน ทำให้ขาดคุณสมบัติ ที่จะขอกู้เพิ่มได้ ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณ ถ้าคุณมาหาเรา

เราเข้าใจในปัญหานี้ ของธุรกิจ sme เราจึงมี สินเชื่อ รับแลกเช็ค เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ sme ให้กู้แบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน คุณมีแค่เพียงเช็ค 1 ฉบับ ก็สามารถขอสินเชื่อกับเราได้

คุณสมบัติ เงื่อนไขในการขอกู้

1. สำหรับธุรกิจ sme ที่จดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือ สำหรับธุรกิจ sme ที่เปิดในนามบุคคลธรรมดา

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือเอกสารอ้างอิงว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการ

3. รูปถ่ายกิจการ และส่งโลเกชั่นกิจการ ผ่าน Google map

4. statement การเดินบัญชีของธนาคาร อย่างน้อย 6 เดือน

5. มีสถานที่ประกอบกิจการแน่นอนชัดเจน

เพียงแค่นี้คุณก็จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อ แบบง่ายดายและรวดเร็ว

อัตราดอกเบี้ยการ รับแลกเช็ค แพงไหม

สำหรับวงเงินสินเชื่อที่เราปล่อยกู้ให้กับเจ้าของธุรกิจ sme เรายืนยันว่า เรามีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ ให้อยู่รอด และสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ อัตราดอกเบี้ยที่เราคิดกับลูกค้า ไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยรายวันแบบมหาโหด ลองโทรเข้ามาคุยกับเราก่อนครับ ติดต่อ 092-278-5051 หรือ LineID @antonio

ลงทุนอะไรดี ลงทุนกับ Antonio ผลตอบแทนดี ปลอดภัย มั่นใจเรา

หลายคนถามผมว่า ลงทุนอะไรดี ขอตอบแบบนี้นะครับ เริ่มจาก ผมเอง วันๆหนึ่ง ก็เจอแต่เรื่องแก้ปัญหาหนี้สิน ให้กับลูกค้า ที่มาว่าจ้างบริษัท ให้เป็นตัวแทนในการเจรจาหนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ของผมจะเป็นเจ้าของกิจการเกือบ 100% กิจการประสบปัญหาหนี้สิน และหลายกิจการก็ยังมีทรัพย์สินที่ดีอยู่ ก่อนหน้านี้ผมก็คิดไม่ออกครับ ว่าจะลงทุนอะไรดี แต่มาสักพัก ผมเริ่มตกผลึก ถ้าผมมีเงินก้อน คงลงทุนไปกับลูกค้าของผมเองนี่ละ มีโอกาสมากมาย ในแต่ละวันที่เข้ามา ผมสกรีนแล้วว่า ปลอดภัย และคุ้มค่ากับการลงทุน

ลงทุนอะไรดี คำตอบคือ อะไรก็ได้ ที่มีกำไร และความเสี่ยงต่ำ

ที่บอกไปครับ ผมเองมีปัญหาที่ต้องแก้ให้กับลูกค้าเยอะ ใน 1 วันมีเรื่องแปลกใหม่เข้ามา ชวนให้ตื่นเต้นไม่เว้นแต่ละวัน มีโอกาสแปลกใหม่ แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีเสมอ ที่เข้ามา แต่ผมเองหรือบริษัท มีเงินทุนไม่มากพอที่จะไขว่คว้าโอกาสนั้นไว้

โอกาสที่ผมเห็น อยู่หลายประเภทครับ เช่น

  1. ลูกค้าที่ กิจการขาดสภาพคล่อง แต่ธุรกิจยังไปได้ แต่ลูกค้ารอธนาคาร อนุมัติเงินกู้ไม่ได้ คือร้อนมาก
  2. ลูกค้าหลายราย ผมเจรจาหนี้ และสามารถข้อยุติกับเจ้าหนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ Haircut หนี้ ซึ่งลูกหนี้บางราย ยอดปิดหนี้ต่ำมากเมื่อเทียบกับมูลค่าหลักประกัน กับธนาคาร ด้วยระยะเวลาที่จำกัด จึงทำให้พลาดโอกาสดีๆไป
  3. หรือลูกหนี้บางราย หมดใจ หมดแรง จะทำธุรกิจต่อ ตัดใจขายกิจการ หรือหลักประกัน ออกมาแบบถูกๆเพื่อให้หมดหนี้

นี่คือตัวอย่างที่ผมพบเจอมาบ่อย แต่ก็แค่ได้แต่มองผ่านไปครับ เพราะไม่มีเงินทุนเพียงพอ ที่จะไขว่คว้าโอกาสได้

ครั้งนี้ จึงอยากชวน ท่านทั้งหลาย หากท่านกำลังหา โอกาสในการลงทุน มาร่วมทำธุรกิจกับเราสิครับ ผมมีโอกาส แล้วมีแหล่ง ที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน มาแบ่งปันกำไรกับทุกท่าน เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ผมจะขอนำเสนอแนวทางการลงทุนร่วมกัน แบบนี้ครับ

มีเงินน้อย ก็ทำธุรกิจอสังหาฯ ธุรกิจการเงิน กับ Antonio ได้ เริ่มต้นร่วม ธุรกิจ จำนวน 50,000 บาท

ลงทุนกับ Antonio ผลตอบแทนสูง

บริษัท จะบริหารเงินทุนในส่วนนี้ โดยนำไปลงทุน ปล่อยเงินกู้ ใน 2 ลักษณะ
1. ขายฝาก หรือ จำนอง และ
2. ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่เห็นโอกาสในการ Flipping ลงทุนให้รวยด้วยการ ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด ผมจะบอกวิธีให้อีกที

เรามีโอกาสเข้ามา หลากหลาย ทั้งรับขายฝาก จำนอง หรือ Flipping อสังหาฯ ทำกำไรระยะสั้น

เราจะนำเงินลงทุนของท่าน ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่เรามองเห็นโอกาส สามารถสร้างกำไรได้แบบรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเงินกู้ในรูปแบบขายฝาก หรือจำนอง หรือลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบซื้อมาขายไป ที่เราได้เปรียบ ในการมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์ราคาต่ำกว่าท้องตลาดมาก

ทุกไตรมาส เราจะสรุปผลประกอบการ ของเรา ให้คุณรู้

บริษัทจะจัด ประชุม สำหรับผู้ที่ร่วมทำธุรกิจ ทุก 3 เดือน เพื่อชี้แจงรายละเอียด แสดงผลการดำเนินการ

เพื่อความคล่องตัว เราแบ่งผลประโยชน์ โดยเราจะให้ผลตอบแทน มีแบบให้เลือก 2 ช่วงระยะเวลา คือแบบ 9 เดือน และ 18 เดือน เราการันตี ความมั่นคงและปลอดภัยของเงินทุนของคุณ ด้วยการจ่ายคืน ผลตอบแทนเงินต้น พร้อมผลกำไร ด้วยเช็คของบริษัท อันโตนิโอ แอททอร์นี จำกัด หากคุณเชื่อมั่นในบริษัทเรา และอยากสร้างผลตอบแทนให้กับตัวคุณเอง

ไม่รู้ ลงทุนอะไรดี สร้างความมั่งคั่ง ไปกับเรา Antonio

ติดต่อมาที่เราครับ Antonio Attorney Co.,Ltd

สอบถามรายละเอียด 092 278 5051 / 081 869 0878

LineID : @antonio

สร้างบ้านขาย บนที่ดินคนอื่น ต้องทำอย่างไร

อยากรวย และ อยากท้าทาย อาชีพ สร้างบ้านขาย คือคำตอบครับ เพราะคุณมีโอกาสที่จะรวย และในระหว่างทาง ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ มันท้าทายคุณอยู่ตลอดเวลา อาชีพสร้างบ้านขาย คือคำตอบของคุณแน่นอน

สร้างบ้านขาย อยากเริ่มทำ แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร

สร้างบ้านขาย คืออาชีพ ที่หลายคนอยากทำ หรืออยากเป็น คือ อาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือ ดีเวลลอปเปอร์ หลายคนเข้าใจว่า อาชีพนี้ เราต้องมีเงินทุนเป็นจำนวนมาก ถึงจะทำอาชีพนี้ได้ ผมกำลังจะบอกว่า ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทุนมาก แต่คุณก็ควรจะมีเงินทุนบ้าง ถ้าคุณไม่มีเงินทุนเลย ผมไม่แนะนำนะครับ แต่สำคัญที่สุดคือ ความรู้ และประสบการณ์ ผมหมายถึงประสบการณ์ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ หากคุณ อยากมีประสบการณ์ ต้องเริ่มจากการเป็นนายหน้าขายที่ดิน ขายบ้าน การเป็นนายหน้า จะสามารถทำให้คุณสร้างเสริมความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ คุณจะมองตลาดออก และคุณจะรับมือกับปัญหาที่มัน อาจจะเกิดขึ้นได้

สร้างบ้านขาย อาชีพที่ท้าทายตลอดเวลา

อาชีพ สร้างบ้านขาย มันท้าทาย น่าสนุก แล้วตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาครับ คือ คุณต้องลุ้นกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นเป็นรายวัน แต่ละคนก็ยังเข้าใจว่า อาชีพสร้างบ้านขาย คืออาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้กับคุณได้ อันนี้ผมไม่ฟันธงนะครับว่าจริง รู้แต่ว่ามันสนุก และท้าทาย เพราะบางคนก็ร่ำรวย เพราะบางคนก็ล่มจม คุณเลือกเอาครับว่า คุณอยากจะไปอยู่ในฝั่งไหนของการลงทุน

เหตุผลที่คุณจะรวย จากอาชีพสร้างบ้านขาย เพราะ หากคุณเป็น Developer ที่มีคุณสมบัติ สามารถขอสินเชื่อกับธนาคารได้ วงเงินกู้ ที่คุณกู้มา จะเป็นตัวสร้างความร่ำรวยให้กับคุณ เขาเรียกว่าการ Leverage มีเงินน้อยแต่ใช้เงินกู้เพื่อสร้าง Asset และขาย Asset นั้นออกไป แต่หากคุณไม่มีคุณสมบัติมากพอที่จะกู้ การที่คุณจะสร้างบ้านขายบนที่ดินของคนอื่น โดยที่คุณไม่ต้องซื้อที่ดินก่อน ก็เป็นอีกวิธีครับ และโอกาสดีแบบนี้ มีมาให้คุณแล้วครับ

ลองหาข้อมูลในคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ โครงการนี้ เป็นโครงการ แบ่งที่ดินแปลงย่อยขาย และพร้อมที่จะ ร่วมทุนกับคนที่อยากสร้างบ้านขาย โครงการนี้ อยู่ที่ปราณบุรีครับ

ที่ดินเปล่าในโครงการ พร้อมสร้างบ้าน รอนักลงุทนอยู่

ถ้าคุณอยากจะรวย จากการสร้างบ้านขาย แต่ถ้าหวังว่าไม่ต้องใช้เงินทุนเลย ผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ แต่ถ้าคุณมีเงินทุนบ้างพอสมควร โครงการนี้น่าสนใจนะครับ เพียงแค่ คุณมีแผนการตลาดที่ชัดเจน มีแบบบ้านเสร็จเรียบร้อย คุณเริ่มทำการตลาดได้เลยครับ หากมีลูกค้าสนใจ ที่จะซื้อบ้านคุณ ทำเรื่องยื่นกู้กับธนาคาร ให้กับลูกค้า แบบการ ยื่นกู้ซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้าน ผมแนะนำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับ เขามีโปรแกรมสนับสนุน ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายย่อยครับ หากลูกค้าของคุณกู้ผ่าน ขั้นตอนคือ โอนที่ดินให้กับลูกค้าของคุณ และเงินกู้ก้อนแรกที่คุณจะเบิกจากธนาคารได้ เมื่อลูกค้าคุณ ซื้อที่ดินที่แบ่งแปลงเรียบร้อยจากเจ้าของโครงการ แล้วคุณก็เริ่มก่อสร้างบ้านบนที่ดินแปลงดังกล่าวได้ทันที จะเห็นได้ว่าคุณใช้เงินในการลงทุนน้อยมาก ต่อจากนั้นคุณก็มีหน้าที่สร้างบ้านให้จบ ลูกค้าซึ่งเป็นคนกู้ก็มีหน้าที่เบิกเงินมาจ่ายค่างวดงาน ในการก่อสร้างมาให้กับคุณ ส่วนต่างกำไรคุณก็ได้ไปเรียบร้อย ส่วนค่าที่ดินเจ้าของที่ก็ได้ไปในวันโอนที่ดิน

นี่คือ Process คร่าวๆ ใครยังงงๆ หรือ ใครที่สนใจ ที่อยากจะสร้างบ้านขาย บนที่ดินคนอื่น ติดต่อเรามาได้ครับ 092 278 5051 หรือ 081 869 0878


สำหรับท่านที่สนใจ อยากทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซื้อมาขายไป ซื้อมาแล้วรีโนเวทขาย หรือ ร่วมทำธุรกิจ ในการ ขายฝาก จำนอง แต่มีเงินทุนไม่มากพอ คุณเริ่มต้นธุรกิจกับเรา Antonio Attorney เราการันตี ผลตอบแทน และเงินต้น ให้กับคุณ สนใจติดต่อ

บริษัท อันโตนิโอ แอททอร์นี จำกัด

ติดต่อ 092 278 5051 / 081 869 0878